Historia

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuklówce Zarzecznej została założona  w 1928r. Za jej założyciela uważa się Henryka Krauze i dzięki niemu już  w 1936r. jednostka doczekała się własnej, murowanej remizy.  Teren pod strażnice przekazał Czesław Niedziński, drugą działkę przekazał pod budowę sklepu.  

Działalność straży początkowo polegała głównie na gaszeniu pożarów oraz podobnie jak w przypadku innych jednostek, organizowaniu loterii i zabaw tanecznych.  Pierwszym prezesem OSP Kuklówka był Bronisław Pindor, natomiast liczba wszystkich członków była bardzo mała,  bo liczyła zaledwie 11 strażaków. Straż nie posiadała samochodu gaśniczego. W trakcie akcji gaśniczych sprzęt przewożono wozem konnym, który był użyczany przez jednego z mieszkańców.   

Na przełomie lat 1933-1934 naczelnikiem był Antoni Perzyna (urodzony 1896r.), OSP Kuklówka posiadała 17-osobową drużynę męską,  
7-osobową drużynę kobiecą. Ze środków alarmowych mieli tylko jedną trąbkę. Straż w tamtych latach posiadała w dyspozycji: beczkowóz żelazny na 2 kołach, 60 węży, 2 prądownice, 1 drabinę, 2 wiadra,  2 tłumice, 17 hełmów, 17 pasów bojowych i 5 toporków. W drugiej połowie lat trzydziestych OSP otrzymała pompę ręczną, która była bardzo potrzebna strażakom. Mieli oni możliwość brania udziału  w szkoleniach oraz różnego rodzaju kursach w Grodzisku Mazowieckim. 
 
Mimo wybuchu drugiej wojny światowej OSP nie przestała funkcjonować, jednak odtworzenie jej dziejów z tego okresu jest bardzo trudne. Wielkim sukcesem jednostki, było wpisanie jej w 1948r. do rejestru związków i stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Następnie otrzymała również statut.  

 W latach 60, gdy w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej nie było jeszcze kościoła, msze święte odprawiane były w remizie przy obecnej ulicy Grodziskiej.  

 W latach 70 prezesem OSP był Zygmunt Maciejewski, a naczelnikiem druh Tymiński. Kadencja trwała do ok. 1980-1981r. Kolejnym prezesami byli Ryszard Chechłacz 1980-1986r., Krzysztof Hodosowski 1986-1991r., Stanisław Pajurkowski 1991-1996r., Marek Wasielewski 1996-2006r. (wcześniej w latach 1980-1996r. był naczelnikiem).  

 W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w okresie letnim  
(od czerwca do końca sierpnia, dwa razy w miesiącu), organizowane były zabawy taneczne pod chmurką. Dodatkowo, co roku podczas odpustu parafialnego (w ostatnią niedzielę sierpnia) OSP organizowało loterie fantowe.  

Na początku lat 90-tych dwudziestego wieku ówczesny prezes Stanisław Pajurkowski wraz z naczelnikiem Markiem Wasilewskim, uzyskali tereny po nieistniejącym kółku rolniczym. Wtedy strażnica została przeniesiona 
z ulicy Grodziskiej na ulicę Jaktorowską 16 w Kuklówce Zarzecznej, gdzie mieści się do dzisiaj.  

W 2004 roku odbyła się uroczystość 75-lecia OSP Kuklówka, odprawiona została Msza Święta w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej  w Kuklówce. Odbył się uroczysty przemarsz sztandarów, zaproszonych gości oraz strażaków do szkoły podstawowej gdzie odbyła się część oficjalna.   

W 2006 roku nastąpiło walne zebranie, w którym uformował się nowy zarząd OSP Kuklówka w składzie: Stefan Zduńczyk – Prezes, Grzegorz Kalinowski– Wiceprezes, Sadowski Marcin -Wiceprezes-naczelnik, Krzysztof Młynarski – Zastępca Naczelnika, Trawińska Romana –Skarbnik, Wojciech Zabrzygraj – Gospodarz, Barbara Wałachowska– Sekretarz. Eugeniusz Nowowiejski -Przewodniczący komisji rewizyjnej, Stanisław Zduńczyk – członek komisji rewizyjnej, Stanisław Pajurkowski – członek komisji rewizyjnej.          

W 2011 roku odbyło się następne walne zebranie gdzie na kolejną kadencję wybrani zostali: Stefan Zduńczyk – Prezes, Grzegorz Kalinowski – Wiceprezes, Sadowski Marcin -Wiceprezes-naczelnik, Krzysztof Młynarski – Zastępca Naczelnika, Świętochowski Andrzej – Skarbnik, Barbara Wałachowska – Gospodarz, Ewa Zabrzygraj (Plewka) – Sekretarz, Świętochowski Kacper – Kronikarz, Stanisław Pajurkowski – Przewodniczący komisji rewizyjnej, Stanisław Zduńczyk – członek komisji rewizyjnej, Tomasz Pross – członek komisji rewizyjnej.  

W 2016 roku zarząd ukonstytuował się następująco : Stefan Zduńczyk – Prezes, Krzysztof Młynarski– Wiceprezes, Marcin Sadowski – Wiceprezes-naczelnik, Ewa Zabrzygraj(Plewka) – Zastępca Naczelnika, Tomasz Pross -Skarbnik, Adrian Trzaskowski – Gospodarz, Barbara Wałachowska– Sekretarz, Stanisław Pajurkowski – Przewodniczący komisji rewizyjnej, Stanisław Zduńczyk – członek komisji rewizyjnej, Andrzej Świętochowski – członek komisji rewizyjnej.  

W dniu 2 lipca 2021r. Został wybrany nowy zarząd. Prezesem wybrany został Krzysztof Młynarski, Stefan Zduńczyk – Wiceprezesem,  Ewa Plewka (wcześniej Zabrzygraj) Wiceprezes-naczelnik, Marcin Dąbrowski – Zastępca Naczelnika, Bożena Bajkowska – Skarbnik, Daniel Plewka – Gospodarz, Karol Zduńczyk – Sekretarz, Marcin Sadowski- Przewodniczący komisji rewizyjnej, Stanisław Zduńczyk – członek komisji rewizyjnej, Grzegorz Zajglicz – członek komisji rewizyjnej.  Ostatni zarząd został utworzony 17 lipca 2022r. Na stanowisku skarbnika został wybrany Tomasz Pross w miejsce Bożeny Bajkowskiej która złożyła rezygnację. 

Od czasu sformułowania zarządu w 2006 roku, druhowie stworzyli prężnie działający zespół osób zaangażowanych w rozwój straży. Jedynym samochodem pożarniczym był Star 244 GBA, który służy  do dzisiaj. Już w 2010 roku Straż pozyskała drugi samochód GBA Renault Manager 280, rok produkcji 1995. Druhowie własnymi siłami zorganizowali przebudowę garażu. Sami wyremontowali 2 boksy garażowe oraz podnieśli konstrukcje dachową z uwagi na wyższy samochód. Jednostka OSP Kuklówka pozyskała nowe aparaty powietrzne, sprzęt ratownictwa technicznego Lukas i sprzęt medyczny torbę wraz z deską. 22.07.2011r Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Państwowa Straż Pożarna w Żyrardowie na czele z Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Tomaszem Cybul, mł. bryg. Markiem Krawczykiem – Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP organizują szkolenia, ćwiczeniach na obiektach (budynki firm z terenu Powiatu Żyrardowskiego), w których czynnie uczestniczą druhowie z naszej jednostki. Dzięki dużemu zaangażowaniu Naczelnika Wydziału Operacyjnego PSP bryg. mgr inż. Tomasza Piątkowskiego, druhowie nieustanie podnoszą swoje kwalifikacje ratownicze, co przenosi się na 100% frekwencję wyjazdową. Strażacy wyjeżdżają do akcji ratowniczych i ćwiczeń poza teraz Powiatu, takich jak: powódź w Płocku, powódź  
w Dobrzykowie, wyjazd plutonu Wichura do Płocka, ćwiczenia pożaru lasu w Górze Kalwarii oraz ćwiczeniach Mazowieckiej Brygady Odwodowej. 

Od 2006 strażacy dążyli do budowy nowej strażnicy, gdyż jako jedyni  w powiecie Żyrardowskim takiej nie posiadali. Strażacy dysponowali budynkami przejętymi po nieistniejącym kółku rolniczym- które były  w opłakanym stanie. Dzięki zaangażowaniu strażaków teren jest utrzymywany w czystości, ogrodzony. Mimo niesprzyjających warunków sanitarnych, braku toalet, zaplecza socjalnego, na świetlicy często organizowane były spotkania strażackie, zebrania wiejskie oraz spotkania drużyny harcerskiej z Jaktorowa.  

  Po wieloletnich staraniach udało się rozpocząć proces budowy nowej strażnicy. Rozpoczął się on od przekazania terenu Gminie Radziejowice  w celu wybudowania nowej strażnicy. Rada gminy Radziejowice przekazała pieniądze i został wykonany projekt budowalny podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie odbędzie budowa strażnicy z zapleczem socjalnym,  a w drugim budowa świetlicy wiejskiej. Niestety nastał czas pandemii covid-19 i realizacja projektu została odłożona w czasie.  

 W 2021 roku Gmina Radziejowice złożyła wniosek do programu Polski Ład o budowę budynku strażnicy z zapleczem socjalnym według etapu pierwszego. Jesienią 2021 roku wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Gminie Radziejowice przyznano dotację na „Budowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej” etap pierwszy.  W lutym 2022r. Gmina Radziejowice ogłosiła przetarg na budowę strażnicy, został wybrany wykonawca i podpisana umowa na realizacje.  Na początku maja 2022r. wykonawca wszedł na teren budowy, burząc pozostałości po starym budynku świetlicy OSP. 

 Strażacy prężnie działają w społeczności lokalnej, angażują się w różnego rodzaju wydarzeniach promujących bezpieczeństwo. Druhowie udzielają się w wydarzeniach kulturalnych i kościelnych organizowanych przez Gminę Radziejowice, Panią Wójt Urszulę Ciężką Zastępcę Wójta Gminy Artura Jankowskiego oraz spec. Ds. Zarządzania Kryzysowego Justynę Klimaszewską, Gminne Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach, Pałac w Radziejowicach, Parafię pod wezwanie św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach, Parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce Zarzecznej na czele z proboszczem Ks. Kanonikiem Andrzejem Sadowskim oraz Wikarym Ks.Robertem Stanickim. Współpracują z sołectwami Kuklówka Zarzeczna, Kuklówka Radziejowicka, Adamów Wieś, Budy Józefowskie. Radną Beatą Trzaskowską, Kołem Gospodyń Wiejskich Adamów-Wieś, Szkołą Podstawową im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej.  

Strażacy OSP Kuklówka posiada aktywną drużynę sportową która bierze udział w zawodach pożarniczych, odnosząc sukcesy na szczeblu gminnym jak i powiatowym.